Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

Zavracsányi Melinda EV (cím: 9700 Szombathely, Angolkert u. 5/A. 1/8.), a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a www.szuperdadus.hu weboldal használóit (továbbiakban: Felhasználó) az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection Regulation, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján előzetesen tájékoztassa.

Továbbá az érintettek jogainak gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki:

www.szuperdadus.hu
info@szuperdadus.hu
jelentkezes@szuperdadus.hu

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a változásokról a Felhasználók kellő időben tájékoztatásra kerüljenek.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő adatai

Név: Zavracsányi Melinda
Székhely: 9700 Szombathely, Angolkert u. 5/A. 1/8. 
Adószám: 609-98974-1-38
Nyilvántartási szám: 26042891
Telefon: 06 30/525-8889
E-mail: melinda@szuperdadus.hu

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Adatkezelő, a vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltatás:

Név: inShop.hu webáruház Kft.
Cím: 1141 Budapest, Komócsy u. 5.
E-mail: info@inshop.hu
Telefon: 06 70/613-5711

Megismert adatok köre: a szuperdadus.hu domain-en és aldomain-eken található weboldalak tartalma, a személyes adatok szerveren történő tárolása.

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

Megismert adatok köre: a szuperdadus.hu weboldal látogatóinak – anonimizált, személyhez nem köthető – IP címe.

A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelés alapelvei és technikai feltételei:

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.

Kezelt személyes adatok:

Hírlevél feliratkozás:

Hírlevél feliratkozáshoz a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia nevét és e-mail címét.

Adatkezelés célja: hírlevelek, további, szolgáltatáshoz tartozó releváns tartalmak küldése, kapcsolattartás a Felhasználóval.

A szolgáltatás jogalapja: Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele

Adatkezelés időtartama: A hírlevél feliratkozás során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kért adat törléséig tart. 

Felhasználó leiratkozhat a hírlevélről a levél végén található „Leiratkozom” linkre kattintva.

Felhasználó jogosult a Szolgáltatótól adatai törlését kérni, mely kérelmet a Szolgáltató köteles díjmentesen 30 napon belül elvégezni.

Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó adatait emailben tárolja.

Képzésre való jelentkezés:

Képzésre való jelentkezéskor a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a nevét és e-mail címét.

Adatkezelés célja: kapcsolattartás a Felhasználóval.

A szolgáltatás jogalapja: Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele.

Adatkezelés időtartama: A kötelezően megadott személyes adatok kezelése az adat megadásának időpontjától a kért adatok törléséig tart.

Adattárolás módja: a Szolgáltató a Felhasználó adatait emailben tárolja.

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált Felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha a Felhasználó hozzászólást ad a honlapon, bejelentkezve maradhat a megadott név, email és webcím eltárolásával egy sütiben. A tárolás a Felhasználó kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitölteni. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha a Felhasználó ellátogat a bejelentkezési oldalra, akkor a WordPress átmeneti sütiket állít be annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy a böngésző bezárásra kerül.

A honlapra történő bejelentkezéskor a Worpdress több sütit hoz létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az  “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkeszt a Felhasználó, egy újabb sütit tárol el a böngésző. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Felhasználó jogosult a Szolgáltatótól adatai törlését kérni, mely kérelmet a Szolgáltató köteles díjmentesen 30 napon belül elvégezni.

A kezelt adatokra vonatkozó Felelősség

A megadott adatok az Adatkezelő nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag a Felhasználó felel. 

Felhasználó által megadott adatok kezelése

A szolgáltató harmadik személy részére a jogszabályban előírt kötelezettsége céljából köteles adatot továbbítani.

Adattovábbítás

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

A megfelelőségi határozat a Mailchimp https://mailchimp.com/legal/privacy/, a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) adatkezelők esetében is érvényes.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

6.1  Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2  Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3  Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4  Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.5  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6  Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7  Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy  a módosítást a honlapon közzéteszi.

Hatályos: 2019.október 15.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com